همايشها، مجلات و اولويت هاي پژوهشي
Untitled 2

مجلات و نشریات

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی خارجی شهریور 94

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار شهریور 1394

InvalidList94-9

ISC1391

Web of science®2013

توزیع رشته ای مجلات مصوب دانشگاه ازاد

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح هاي پژوهشی

شاخص هایی براي شناسایی مجلات تقلبی

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبارآبان 94

فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه علمي پژوهشي و ترويجي ازكميسيون نشريات وزارتين

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار 1392

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی اذر 94

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی

فهرست وب سایتهای جعلی نشریات علمی دی ماه 94

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبارآبان 94.2

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبارآبان 94)جدید (

لیست مجلات web of science

مجلات ازاد مصوب وزارت علوم و نمایه در isc

مجلات علمی معتبر ابان 94

مجلات مصوب دانشگاه ازاد

مجلات معتبر علوم پزشکی

موضوع jrk در مجلات isi

JCR 2010

درصد فهرست موضوعی (JCR% ) و ضریب تأثیر متوسط (MIF) مجلات ISI(WOS)

آدرس سـایــت هـای مـفـید

فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی

فرم مشخصات مقالات ارائه شده در همایش‌ها

فرم مشخصات مقاله‌‌های ارائه شده در مجلات علمی

فهرست انجمن های علمی ایران

نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی Scopus

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی اسفند 94(جدید)

مجلات بین المللی و تخصصی رشته علوم انسانی(جدید)

انجمن های معتبر 94

فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم - ديماه 94

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار اردیبهشت-95

فهرست مجلات معتبر وزارت علوم خرداد 95

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار خرداد95

فهرست مجلات و وب سایت های جعلی و نامعتبر تیرماه 95

JCR 2015

فهرست مجلات جعلی و بی اعتبارمرداد ماه-95

اولویت های پژوهش

( الویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر( جدید

اولویت های پزوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر94

اولویت های تحقیقاتی شرکت ملی گاز استان فارس 94