شماره تلفن قسمتهاي مختلف دانشگاه
رياست 44351075
معاونت آموزشي 44351098
معاونت اداري و مالي 44350654
معاونت دانشجويي 44351083
معاونت پژوهشي 44351085
معاونت عمران 44350918
مدير دانشجويي 44351402
مدير آموزش 44351094
مدير امور اداري 44350653
حراست 44351072
آزمایشگاه ها و کارگاه ها 44351086
امور مالي 44351403
روابط عمومي 44351402
اداره فناوري اطلاعات 44350651
تداركات 44350653
صندوق رفاه دانشجویی 44350652
امور شهریه 44351084
امور دانش آموختگان 44351402
کارگزینی هیات علمی 44351089
اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر