Untitled 1

آگهی مزایده

 

 

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده در نظر دارد بوفه، انتشارات، کافی نت و ساندویچی موجود در دانشگاه و خوابگاه خواهران را از

   طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت می­شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این

   آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سایت دانشگاه به آدرس iauabadeh.ac.ir مراجعه نمایند.

   دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.       

    هزینه آگهی با برنده مزایده می­باشد.

 

    تلفن تماس:

 44351071 -071 44350652 44351076 44351092 44351093 44351097 44351095 44351088

 

انتشارات
بوفه خوابگاه
 بوفه محوطه
ساندویچی محوطه
ساندویچی خوابگاه
کافی نت
پرستاری
اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر