برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی

- تدوین و اجراي کامل برنامه آمادگی اساتید جهت بکارگیري روشهاي نوین ارزیابی دانشجو

- تدوین و اجراي برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان

- تدوین و اجراي برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتید

- تدوین و اجراي برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید ، مدیران گروهها و متولیان آموزش

- تدوین ، بازنگري و اجراي فرم هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه ، مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد

- ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی

- ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی

- تدوین و اجراي برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید در تمام گروه هاي آموزشی

- راهنمایی و همکاري با تمام گروههاي آموزشی در انجام ارزیابی درونی

- همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهاي دانشگاهی

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر