برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی

- تدوین و اجراي کامل برنامه آمادگی اساتید جهت بکارگیري روشهاي نوین ارزیابی دانشجو

- تدوین و اجراي برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان

- تدوین و اجراي برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتید

- تدوین و اجراي برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید ، مدیران گروهها و متولیان آموزش

- تدوین ، بازنگري و اجراي فرم هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه ، مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد

- ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی

- ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههاي آموزشی

- تدوین و اجراي برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید در تمام گروه هاي آموزشی

- راهنمایی و همکاري با تمام گروههاي آموزشی در انجام ارزیابی درونی

- همکاري با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهاي دانشگاهی

اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

۲۳ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب ۱۷ : ۵۵
اذان مغرب ۱۸ : ۱۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر