برنامه عملیاتی کمیته هاي برنامه ریزي درسی

- مشارکت در برگزاري کارگاه هایی براي آشنایی اساتید و اعضاي هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

- بازنگري و اصلاح طرح درس ها

- همکاري در طراحی کارگاه هاي مهارتی محوري در راستاي برنامه ریزي درسی، طرح درس و طرح دوره

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه هاي دانشکده هاي مختلف

- برگزاري جلسات حضوري در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگري طرح درس ها

- تدوین و بازنگري لاگ بوك ها و راهنماهاي یادگیري در رشته ها و مقاطع مختلف

- تدوین برنامه هاي آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

-پایش و ارزشیابی کیفی برنامه هاي آموزش جامعه نگر

- تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت هاي بالینی

- نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مرکز مهارت هاي بالینی

اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

۲۳ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب ۱۷ : ۵۵
اذان مغرب ۱۸ : ۱۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر