برنامه عملیاتی کمیته هاي برنامه ریزي درسی

- مشارکت در برگزاري کارگاه هایی براي آشنایی اساتید و اعضاي هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

- بازنگري و اصلاح طرح درس ها

- همکاري در طراحی کارگاه هاي مهارتی محوري در راستاي برنامه ریزي درسی، طرح درس و طرح دوره

- ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه هاي دانشکده هاي مختلف

- برگزاري جلسات حضوري در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگري طرح درس ها

- تدوین و بازنگري لاگ بوك ها و راهنماهاي یادگیري در رشته ها و مقاطع مختلف

- تدوین برنامه هاي آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

-پایش و ارزشیابی کیفی برنامه هاي آموزش جامعه نگر

- تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت هاي بالینی

- نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مرکز مهارت هاي بالینی

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر