برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش

- توسعه توانمندي اساتید جهت پژوهش در آموزش

- پیشنهاد و مشارکت در برگزاري کارگاه هاي پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

- نیازسنجی و تعیین اولویت هاي طرح هاي پژوهش در آموزش و درج اولویتهاي مذکور در سایت واحد؛

- وصول طرح هاي پژوهشی بر اساس اولویت ها؛

- ارزیابی و انتخاب طرح هاي پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی

- حمایت از طرح هاي مشترك با سایر واحد هاي دانشگاهی

- مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح هاي پژوهشی مصوب؛

- پیگیري پیشرفت اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش هاي ارائه شده توسط مجري طرح؛

- بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع؛

- جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

- حمایت از پایان نامه هاي پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

- انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی

- انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

- ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهاي داخلی و خارجی

- ارائه فرآیندهاي آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهري از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

- ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی بر طبق آئین نامه مربوطه و تشکیل جلسات مستمر منطبق بر شرح وظایف

- ایجاد سازوکار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضاي هیات علمی متقاضی براي انجام فعالیت هاي نوآوري و دانش پژوهی

- اطلاع رسانی کلیه فعالیت هاي دانش پژوهی مصوب اعضاي هیات علمی از طریق وب سایت واحد و انتشار آنها در خبرنامه یا بولتن یا فصلنامه یا مجله ...انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی

 

 

                                                                            

                         

 


 

 

اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

۲۳ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب ۱۷ : ۵۵
اذان مغرب ۱۸ : ۱۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر