برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش

- توسعه توانمندي اساتید جهت پژوهش در آموزش

- پیشنهاد و مشارکت در برگزاري کارگاه هاي پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

- نیازسنجی و تعیین اولویت هاي طرح هاي پژوهش در آموزش و درج اولویتهاي مذکور در سایت واحد؛

- وصول طرح هاي پژوهشی بر اساس اولویت ها؛

- ارزیابی و انتخاب طرح هاي پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی

- حمایت از طرح هاي مشترك با سایر واحد هاي دانشگاهی

- مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح هاي پژوهشی مصوب؛

- پیگیري پیشرفت اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش هاي ارائه شده توسط مجري طرح؛

- بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع؛

- جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

- حمایت از پایان نامه هاي پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

- انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی

- انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

- ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهاي داخلی و خارجی

- ارائه فرآیندهاي آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهري از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

- ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی بر طبق آئین نامه مربوطه و تشکیل جلسات مستمر منطبق بر شرح وظایف

- ایجاد سازوکار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضاي هیات علمی متقاضی براي انجام فعالیت هاي نوآوري و دانش پژوهی

- اطلاع رسانی کلیه فعالیت هاي دانش پژوهی مصوب اعضاي هیات علمی از طریق وب سایت واحد و انتشار آنها در خبرنامه یا بولتن یا فصلنامه یا مجله ...انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی

 

 

                                                                            

                         

 


 

 

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر