برنامه عملیاتی کمیته توانمند سازي اساتید

        - تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص براي ارائه کارگاههاي آموزش پزشکی

        - برگزاري کارگاههاي آموزشی براساس نیازسنجی

        - تدوین و اجراي کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزي آموزشی ، روشهاي تدریس و روشهاي ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد

        - تدوین و اجراي کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی نظیر روشهاي تدریس نوین و روشهاي نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه

        - تدوین و اجراي پیگیري بکارگیري مطالب کارگاهها در محیط هاي آموزشی مرتبط

        - تدوین و اجراي برنامه اي جهت تشویق شرکت کلیه اعضاي هیات علمی در کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی

        - ارزشیابی مدون کارگاههاي آموزش پزشکی اجرا شده

        - موارد قابل مطرح در این بخش:

                   *  کارگاه های برگزار شده

                   *  نمونه گواهی کارگاه

                   *  راهنمای بروزرسانی اطلاعات علم سنجی و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

 

 

اوقات شرعي به افق آباده

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

۲۳ محرم ۱۴۴۱ قمري

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۸
طلوع آفتاب ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب ۱۷ : ۵۵
اذان مغرب ۱۸ : ۱۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۲
انتخاب شهر