Untitled 1

دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

ساختار سازمانی

 

 دفتر توسعه آموزش پزشکی

نام مسئول مربوطه :  منصوره قدوسی بروجنی

 

1-کمیته توانمندسازی اساتید -  سرکار خانم فاطمه شیرزادی

2-کمیته مشورتی دانشجویان -  سرکار خانم منصوره قدوسی بروجنی

3-کمیته پژوهش در آموزش -  جناب آقای دکتر علی زارعی

4-کمیته برنامه ریزی درسی -  سرکار خانم ملیحه خسروی زاد

5-کمیته ارزشیابی اساتید -  جناب آقای بهنام مسموعی

6-اعضای هیات علمی 

 

 

       سایت های مرتبط         

                        1-  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  :  http://www.edc.iau.ir/

                       2- آموزش الکترونیک مجازی : http://sc.iauec.ac.ir/